VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE USVOJILA PLAN RADA ZA 2021. GODINU FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE USVOJILA PLAN RADA ZA 2021. GODINU FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

12.01.2021 14:28

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 250. redovnoj sjednici koja je održana 8.1.2021. godine usvojila Plan rada za 2021. godinu Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.

Plan rada za 2021. godinu sadrži osam strateških ciljeva i aktivnosti za realizaciju istih. Usaglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u okviru Projekta Registracija nekretnina koji se finansira kreditnim sredstvima Svjetske banke će zasigurno biti prioritetna aktivnost.

Od ove godine će se više angažirati u pogledu javnog izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja u općinama u kojima taj proces nije dovršen. Intenzivirati će se pripreme za ovu aktivnost ali i započeti proces javnog izlaganja a iz tog razloga je dorađena i softverska aplikacija katastar.ba.

Kako je završena izrada softverske aplikacije za katastar komunalnih uređaja tako će se započeti i izrada same baze podataka katastra komunalnih uređaja.

Nastaviti će se i aktivnosti komasacije zemljišta i dovršetka projekta Nivelmana visoke tačnosti a izvršiti će se i pripreme za izradu novih digitalnih ortofoto planova.

U tekućoj godini će poseban naglasak biti i na razvoju Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (IPP FBiH) te implementaciji tekućih projekata; CILAP, Javne službe za tržište nekretnina i Evropske integracije - faza 2, Spatial region projekta te Projekta registracije nekretnina (RERP) za koji je od 17.12.2020. godine službeno započela implementacija druge faze.

Natrag