Općinski sud u Širokom Brijegu: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Knešpolje, Ljubotići i Crne Lokve - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Općinski sud u Širokom Brijegu: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Knešpolje, Ljubotići i Crne Lokve

07.11.2017 09:24

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINSKI SUD U ŠIROKOM BRIJEGU

Zemljišnoknjižni ured

Broj: 064-0-Su-17-000 406

Široki Brijeg, 13.10.2017.godine

Na osnovu čl. 63., 67., 73 Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ( „Sl. Novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Širokom Brijegu

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE KNEŠPOLJE, LJUBOTIĆI I CRNE LOKVE

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama KNEŠPOLJE, LJUBOTIĆI i CRNE LOKVE po novoj izmjeri, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovoga oglasa u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenom glasniku BiH“ Općinskom sudu u Širokom Brijegu, podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave odnosno zamjene zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Zemljišne knjige za nekretnine koje danas pripadaju KO Knešpolje, Ljubotići i Crne Lokve (po novom premjeru), uspostavljene su 1880-tih godina te su bile uglavnom sastavni dio zemljišnih knjiga KO SP_UZARIĆI odnosno KO SP_LJUBOTIĆI.

Postupak izlaganja katastra nekretnina za katastarske općine k.o. Knešpolje, Ljubotići i Cme Lokve započet je 1986.godine sukladno odredbama Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SR BiH", br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i "Službeni list R BiH", br. 3/93, 4/93, 13/94 i 20/95), ali u cijelosti isti nije završen.  

Stupanjem na snagu Zakona o zemljišnim knjigama 2003.godine izvršene su izmjene Zakona o premjeru i katastra nekretnina, te člankom 93. ZZK-a stavljene su van snage odredbe glave IV. Zakona o premjeru i katastru nekretnina a koje se odnose na evidenciju i upis prava na nekretninama. Odredbom čl. 93 ZZK propisano je da upis prava na nekretninama za područja općina u kojima je katastar nekretnina stupio na snagu, preuzeti će se u zemljišnu knjigu nadležnog zemljišno-knjižnog suda.

Federalno ministarstvo pravde donijelo je Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupanju u zemljišno-knjižnim stvarima (SI. novine F BiH, br. 10/07), te je člankom 41.b. st.1 i 2. navedenog Pravilnika propisano je da će na temelju rješenja donesenog u postupku izlaganja nekretnina sukladno Zakonu o premjeru i katastru nekretnina do roka određenog Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, zemljišnoknjižni ured otvoriti nove zemljišnoknjižne uloške i osobama u čiju korist je upis izvršen dostaviti zemljišnoknjižni izvadak. Također, Stavkom 2. propisano je da će za nekretnine za koje nije doneseno rješenje – a što je slučaj za katastarske općine k.o. Knešpolje, Ljubotići i Cme Lokve, uspostavit će se novi zemljišnoknjižni ulošci u za to predviđenom postupku shodno Zakonu o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (čl. 63 – 67 ZZK).

Sukladno gore navedenom Zakonu i pravilniku Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Širokom Brijegu od 2007.godine, radi na uspostavi novih zk uložaka za navedene katastarske općine, koji zahtjevi su podnošeni pojedinačno od strane fizičkih i pravnih lica na čiji teret su padali i troškovi objave i samog postupka.

Shodno Projektu registracije nekretnina koji se provodi na temelju Sporazuma o financiranju – Projekt registracije nekretnina – između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj – IDA, koji je potpisan 25. siječnja 2013. godine, te Odluke o ratifikaciji – „Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 17 od 12. 09.2013. godine, odnosno Sporazumu o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sustavnom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Grada Širokog Brijega i Općinskog suda u Širokom Brijegu od 24.11.2016., započeta je uspostava i zamjena zemljišne knjige za k.o. Knešpolje, Ljubotići i Cme Lokve po službenoj dužnosti.

Po proteku roka za prijavu prava u postupku zamjene zemljišnih knjiga, stari zemljišnoknjižni ulošci (KO SP_Uzarići i KO SP_Ljubotići) će se zatvoriti, a sukladno podnesenim prijavama prava ili po službenoj dužnosti, a u skladu sa odredbama ZZK u postupku uspostave upisati nekretnine po novom premjeru u elektronski vođenu zemljišnu knjigu.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose.

Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu.

Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava.

Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku. Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Širokom Brijegu na adresi Obilazna cesta bb, radnim danim od ponedjeljka – četvrtka od 09,00-13,00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Širokom Brijegu, Zemljišnoknjižni ured, Obilazna cesta bb, 88220.

Navedenu dokumentaciju i podneske potrebno je dostaviti isključivo u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

                          VD PREDSJEDNIK SUDA

                                   Darijo Stanić

Natrag