OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU STOMORINA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

OGLAS O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU STOMORINA

28.10.2020 14:35

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) i člana 44. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH, broj: 92/16“) Komisija za izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za K.o. Stomorina, imenovana rješenjem Općinskog vijeća Ilijaš broj: 01/1-02-393-7d/20 od 26.02.2020.godine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 9/20), objavljuje sljedeći

OGLAS

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU STOMORINA

U mjestu Srednje, u zgradi Društvenog doma, u periodu 11.11.2020.- 11.01.2021. godine provest će se postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini Stomorina.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Stomorina da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i daju potrebne podatke o nekretninama.

Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Stomorina dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti Izvod iz Matične knjige rođenih.

Izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u zgradi Društvenog doma u Srednjem.

Neodazivanje posebnom pozivu Komisije, odnosno ovom Oglasu, povlači zakonske posljedice.

Broj: 01/1-02-3932-7d/20

Ilijaš, 26.02.2020. godine

                                                                                           Predsjednica Komisije

                             Mediha Dervišević, magistar prava, s.r.

Natrag