ODRŽANA PREZENTACIJA DOKUMENTA “STUDIJA POČETNOG STANJA” U OKVIRU IZRADE STUDIJE IZVODLJIVOSTI NOVE ARHITEKTURE I SOFTVERA INFORMACIONOG SISTEMA ZEMLJIŠNE KNJIGE I KATASTRA FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA PREZENTACIJA DOKUMENTA “STUDIJA POČETNOG STANJA” U OKVIRU IZRADE STUDIJE IZVODLJIVOSTI NOVE ARHITEKTURE I SOFTVERA INFORMACIONOG SISTEMA ZEMLJIŠNE KNJIGE I KATASTRA FBiH

23.11.2021 16:39

Prezentacija dokumenta „Studija početnog stanja“ u okviru izrade Studije izvodljivosti nove arhitekture i softvera informacionog sistema zemljišne knjige i katastra Federacije  BiH je održana 23. novembra 2021. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Dokument je predstavio konsultant prof.dr. Zdravko Galić angažovan u okviru Dodatnog finansiranja za projekat registracije nekretnina (RERP AF), a učestvovali su ministar pravde Federacije BiH gosp. Mato Jozić sa saradnicima i direktor uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima.

Zadatak konsultanta je bio evaluirati različite opcije i predložiti arhitekturu, model podataka i sistema za upravljanje bazom podataka integrisanog informacionog sistema katastra i ZK u Federaciji BiH u skladu sa IKT Strategijom. Informacioni sistemi za katastar i ZK će se posmatrati i analizirati sa svih aspekata relevantnih za njihovo funkcionisanje, kao što su zakonski okvir, arhitektura sistema, ljudski resursi, hardver, softver, podaci kao i njihova međusobna povezanost i razmjena podataka, ne samo interno, nego i sa vanjskim informacionim sistemima (registar ličnih podataka građana, registar poslovnih subjekata, adresni registar, itd.). Finansijski troškovi neophodni za uspostavljanje i održavanje sistema kao i održivost i visoka raspoloživost bi trebali predstavljati važan aspekt za predlaganje buduće arhitekture informacionog sistema.

Nakon prezentacije je održana i prikladna diskusija među učesnicima, a sastanak je poslužio i za razmatranje drugih tema od zajedničkog interesa Federalnog ministarstva pravde i Federalne geodetske uprave.

Natrag