Četrnaesta sjednica vijeća IPP Federacije BiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Četrnaesta sjednica vijeća IPP Federacije BiH

19.04.2019 11:32

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održana četrnaesta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH 18. aprila 2019. godine. Na ovoj sjednici je Vijeće raspravljalo o tačkama dnevnog reda kako slijedi:

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa XIII sjednice Vijeća IPP FBiH;
  2. Radna grupa za komunikaciju i izgradnju kapaciteta IPP FBiH;
  3. Radna grupa za poslovni model;
  4. Radna grupa za tehničke standarde;
  5. Radna grupa za institucionalna i pravna pitanja;
  6. Registar subjekata i Registar izvora prostornih podataka;
  7. Tekuća pitanja.

 

Na sjednici su prisustvovali članovi Vijeća nadležnih institucija, u skladu sa rješenjem Vlade Federacije BiH.

Obzirom da su formirane sve Radne grupe Vijeća IPP FBiH, u skladu sa Strategijom uspostave i održavanja IPP Federacije BiH i Trogodišnjem planu rada Vijeća, predsjednici Radnih grupa su prezentovali dosadašnji rad i iskustva prilikom komunikacije sa subjektima. Također je prezentovan i plan rada za naredni period a posebno je naglašena težnja ka međusobnoj saradnji između Radnih grupa, a sve u cilju detaljnijeg pristupa subjektima i podsticanja subjekata ka umrežavanju i dijeljenju podataka.  

Predsjednik Vijeća gosp. Željko Obradović je predložio da Radne grupe pripreme nacrt Trogodišnjeg plana rada koji će se koristiti prilikom izrade Trogodišnjeg plana rada Vijeća IPP Federacije BiH. Radne grupe trebaju dostaviti prvi nacrt u roku od 60 dana kad će biti zakazana i nova sjednica Vijeća.

Natrag