Izvještaj 2008. - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Izvještaj 2008.

Nacionalni izvještaj za Eurogeographics  generalnu skupštinu Sibiu, 2008

Agencija za nacionalno mapiranje i katastar
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
BIH 71000 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 6
Tel.: +387 33 201 784, Faks: +387 33 201 784
Web: www.fgu.com.ba

Organizacija
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je organizovana u tri sektora:
•Premjer i komasacija zemljišta
•Katastar nekretnina
•Imovinsko pravni i opći poslovi
Ukupan broj zaposlenih: 21

Zadaci
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši upravne i druge stručne poslove iz nadležnosti Federacije BiH koji se odnose na: izmjeru, uspostavljanje i obnovu katastra nekretnina, katastar komunalnih uređaja osim poslova koji su zakonom dati u nadležnost kantona i općina, kartografiranje teritorije Federacije BiH, geodetsko-kartografske poslove od značaja za obranu, vođenje tehničke arhive izvornika planova i karata osnovnih godetskih radova i drugih podataka dobivenih vršenjem geodetskih radova, komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe, evidenciju na nekretninama davanje prijedloga za reprivatizaciju imovine i inspekcijski nadzor nad poslovima izmjere i katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja.

Zakoni
Prijedlog Zakona o izmjeri i katastru nekretnina je završen i dostavljen u Parlament Federacije BiH. U procesu je usvajanja.Trebalo bi da stupi na snagu u toku godine.
Ovaj zakon uređuje izmjeru zemljišta, zgrada i drugih objekata i uspostavu i održavanje katastra nekretnina i druga pitanja o nekretninama.
U pripremi je i Zakon o komasaciji.
Ovim zakonom se uređuje okrupnjavanje zemljišta, reguliše putna i kanalska mreža i unaprijeđuje poljoprivredna proizvodnja, te sređuju imovinsko-pravni odnosi na zemljištu.

Program za 2008
•Izrada modela kartografskih podataka i izrada i reprodukcija digitalnih TK 1:25000
•Obnova gradskih geodetskih mreža u više gradova
•Komasacija zemljišta
•Nastavak izmjere u pojedinim općinama
•Izrada projekta nivelmana visoke tačnosti
•Nastavak digitalizacije u općinama Federacije
•Usaglašavanje katastra i gruntovnice
•Izrada software-a za katastar nekretnina
•Izrada software-a za konvertiranje podataka

VAŽNI PROJEKTI
IZRADA DIGITALNIH TOPOGRAFSKIH MAPA ZA BiH - RAZMJERA 1:25 000

Vlada Bosne i Hercegovine tražila je od Vlade Japana da izradi digitalne topografske karte za BiH u Oktobru 2001. Kao odgovor na taj zahtjev Vlada Japana se odlučila za sprovođenje “The Study on Establishing Digital Topographic Maps for Bosnia and Herzegovina“. Studija, kao četverogodišnji projekat, počela je u februaru 2003 .

Ciljevi Studije: napraviti nove aerofoto za cijelu BiH; pripremiti nove digitalne TK razmjere 1:25000 koje pokrivaju 47 listova za 21 grad; pripremiti digitalne karte (bez simbolizacije) koje pokrivaju cijelu BiH izuzimajući 47 listova karte za 21 grad, bazirane na postojećim TK 1:25000; transfer tehnologije u cilju provođenja Studije.

Područje koje je predmet studije pokazuje slika 1. plavi pravougaonici pokazuju područje za 21 grad.
Narandžasti pravougaonici (10 listova) pokazuju dodatno područje iz Jica projekta za eko-tourism. Slika 1- Područje studije

Ove godine, FGU je nastavila rad na projektu „Uspostava DTK 1:25000“.Žuti pravougaonici pokazuju podrucja za koja je izrada TK 25000 u toku. (Slika 2)

 Slika 2


Slika 3 - Dio digitalne TK 1:25000

Projekat  “REGISTRACIJA ZEMLJIŠTA U BiH“

FGU je u suradnji sa Ministarstvom pravde pocela rad (2006.god.) na realizaciji projekta Svjetske banke “Registracija zemljišta u BiH“.Cilj projekta je omogucavanje ekonomskog razvoja i dobrog upravljanja kroz uspostavu jasne evidencije za sve nekretnine. Ova evidencija bi bila lako dostupna korisnicima preko elektronskih medija u automatizovanom sistemu, kao i uspostavu zdravih politika koje se odnose na s tim vezana pitanja administracije zemljišta i stvaranja prihoda.

Cilj ovog projekta je da otpocne prvu fazu u toku cetverogodišnjeg perioda.To ce ukljuciti uspostavljanje sigurnog i efikasnog sistema registracije nekretnina, kao i razvoj neophodnih strategija i procedura za pokretanje postizanja ostalih ciljeva.

Poslovi koji su planirani u ovoj godini jesu ažuriranje planova za djelove opcina Gradacac i Capljina, što u prvoj fazi podrazumijeva izradu ortophoto za te opcine; digitalizacija  opcina Olovo, Maglaj, Vareš, Gracanica, Celic, Kalesija,Srebrenik,Sapna, Capljina, Citluk, Jablanica, Neum, Ravno,Stolac, Mostar, Prozor-Rama,  Foca-Ustikolina, Praca; te u okviru IT strategije izbor IT konsultanta.

GTZ/Sida/ADA PROJEKAT  ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE

Pocetkom 2003. godine, u Bosni i Hercegovini je pokrenut projekat za implementaciju Zakona o zemljišnim knjigama.
Od pocetka 2006. godine, u Projekat je ukljucena i katastarska komponenta u cilju promocije saradnje izmedu katastra i zemljišne knjige.

Potpisan je novi Memorandum o razumijevanju 22. marta 2006. godine. Od tada Projekat nosi naziv Projekat zemljišne administracije i u okviru njega pružanje podrške je prošireno na geodetske uprave kako bi bio implementiran savremeni sistem za upravljanje katastarskom bazom podataka.

U ovoj godini postignut je sporazum oko teksta još jednog Memoranduma o razumijevanju.Dogovorene su daljne projektne aktivnosti. Odluceno je da se formira Upravni odbor za projekat, koji bi se sastojao od 7 clanova ( 2 clana iz Republike Srpske, 2 clana iz FBiH, te 3 clana predstavnika donatora). Znacajno je to da ovim Memorandumom nadležne institucije preuzimaju znacajniju ulogu u implementaciji projekta.


PROJEKAT VLADE KRALJEVINE NIZOZEMSKE

U julu ove godine Pomocnik direktora Nizozemskog katastra za medunarodne projekte posjetio je FGU. Sa direktorima obje geodetske uprave razgovarao je o stanju katastarske i zemljišne administracije u BiH.

Dogovoreno je da ce Vlada Kraljevine Nizozemske pokrenuti projekat koji ce pomoci u poboljšanju katastarske i zemljišno-knjižne evidencije u BIH. Izrada projektnog zadatka i projekta bi trebala završiti do kraja godine, a realizacija je planirana pocetkom naredne godine.Projekat se odnosi na opcine Jajce i Srebrenica.


KATASTAR NEKRETNINA U OPCINAMA

Federalna geodetska uprava vrši inspekcijski nadzor nad poslovima izmjere i katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra komunalnih uredaja. Opcinski katastri su odgovorni za održavanje katastra.

417 geodetskih strucnjaka radi u opcinskim katastrima (dipl.geod inžinjeri, geod.inžinjeri i geodetski tehnicari).Uspostava katastra nekretnina (jedinstvenog katastra) vršena je kontinuirano od 1998 godine. Ovi poslovi su zaustavljeni 21.05.2005. u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama (Službene novine FBiH No. 58/02;19/03;54/04). Do tada je katastar nekretnina uspostavljen u 31 opcini  (u cjelini ili djelimicno) na teritoriji Federacije.

Slika 4 pokazuje opcine u kojima je uspostavljen katastar nekretnina. Plavi poligoni predstavljaju opcine u kojima je katastar nekretnina uspostavljen u cjelini, a žuti opcine u kojima je katastar nekretnina uspostavljen djelimicno.Slika 4

 

DIGITALIZACIJA OPCINA

Nakon 21.05.2007.god. financijska sredstva za uspostavu katastra nekretnina su korištena za digitalizaciju opcina i DGP (digitalni geodetski plan).Do danas je digitalizovano 28 opcina  (u cjelini ili djelimicno).

Slika 5 pokazuje opcine u kojima je izvršena digitalizacija. Narandžasti poligoni predstavljaju opcine u kojima digitalizacija izvršena u cjelini, a magenta poligoni opcine u kojima je digitalizacija izvršena djelimicno.Slika 5

PRAVILNIK O BPKN I MODEL PODATAKA

U 2008. godini je usvojen i pravilnik o bazi podataka katastra nekretnina (“Službene novine Federacije BiH br.21/08 od 23.04.2008.). Ovim pravilnikom ureduje se sadržaj, tehnicki normativi, nacin izrade baze podataka katastra nekretnina (u daljem tekstu BPKN), nacin održavanja, distribucije i arhiviranja sadržaja BPKN.

Uspostavljen je i Model podataka, koji je sastavni dio ovog pravilnika. Specifikacija atributa i relacija objekata BPKN propisana je Modelom podataka.

GPS MREŽE

FGU je ukljucena i u projekat “Permanentne GPS stanice BiH“ i  radi na uspostavi GPS mreža širom Federacije BiH: Sarajevo, Mostar, Goražde, Kiseljak, Velika Kladuša, Bihac, Cazin, Zavidovici, Teocak, Celic, Gradacac, Gracanica, Livno, Bosansko Grahovo, Odžak.